CEIAS
Chladné hory: Domov etnika Yi

by

Jun 14, 2018 in CEIAS Insights SK

Chladné hory: Domov etnika Yi

Jeden z mojich liangshanských známych mi ponúkol nocľah v byte jeho rodiny, kde už teraz nebýva. V druhej voľnej izbe údajne spal jeho starší brat. Všetky dary, čo som mu priniesla, dal práve jemu. Je starší, treba si ho uctiť. Po niekoľkých dňoch som sa dozvedela, že tento druhý muž vlastne nie je jeho pokrvný brat. Bol to muž, ktorého týždeň pred tým niekde stretol otec môjho známeho a zistili, že sú z jedného klanu. Keďže u Yiov platí zásada musíme si pomáhať, keď sme v rodine a on potreboval ubytovanie, spríbuznená rodina mu automaticky ponúkla strechu nad hlavou. Otroci a tradičné usporiadanie yiskej spoločnosti bolo zákonom zmenené až v r. 1956, teda po nástupe Komunistickej strany Číny do čela krajiny.

Hlavnou črtou yiskej spoločnosti, obývajúcej oblasť Chladných hôr (凉山, Liangshan),  sú patrilineárne klany, teda klany, ktorých meno sa dedí po mužskej línii. Keď sa dvaja Yiovia vidia prvýkrát, rozhovor vždy začnú otázkou na klanové meno. Ľudia v tomto regióne zväčša neboli gramotní, a tak sa dochovala tradícia, že genealógiu svojho rodu vedia naspamäť odrecitovať. Ak sa stane, že tí dvaja pri stretnutí zistia, že sú členovia rovnakého klanu, alebo nájdu spoločného predka, odrazu sú rodina.

 

Tak ako klanový systém tvorí nedeliteľnu súčasť tejto kultúry, ďalšou špecifickou charakteristikou spoločnosti je i určitá forma kastového systému. V súčasnosti sa Yiovia dajú rozdeliť do dvoch základných kást, bieli Yiovia a čierni. Nie je to rozdelenie na základe farby pleti, ale skôr symboliky týchto farieb v liangshanskej kultúre. Čierna značí „nobilitu“ a biela zasa „prostý ľud“. V roku 1956 došlo v regióne k prijatiu Demokratických reforiem (oficiálny názov v čínštine: 四川省凉山彝族自治州民主改革, Sichuan sheng Liangshan Yizu zizhizhou minzu gaige, prijatá 9. februára 1956), ktorých hlavným posolstvom bolo zrovnoprávnenie obyvateľstva v duchu socializmu, inými slovami oficiálne zrušenie akejkoľvek sociálnej hierarchie. Od tejto doby bol kastový systém oficiálne zrušený a otroci oslobodení. Avšak kultúrnu mentalitu hlboko zakorenenú v mysliach ľudí a ukotvenú v tradíciách nejde len tak jednoducho zrušiť. Antropológovia zaoberajúci sa touto kultúrou sa zhodujú, že Yiovia dodnes dodržiavajú kastovú ideu, ktorá ľudí rozdeľuje do dvoch kást. Hlavnou črtou tohto systému je dodržiavanie endogamie, teda pravidla, kedy uzavierať zväzok manželský môžu len jedinci rovnakej kasty. Súčasne platí klanová exogamia, čo znamená, že manželstvo nemôže byť uzavreté v rámci jedného klanu. Práve táto problematika tvorila ústrednú tému výskumu, ktorý som realizovala v lete, 2017.

Keďže v spoločnosti platí pravidlo kastovej endogamie, Yiovia v regióne Liangshan uzatvárajú manželstvá spravidla medzi Yijmi rovnakej kasty. Toto pravidlo platí aj v širšom kontexte, kedy neuzatvárajú zväzky ani s okolitými etnikami, vrátane Hanov. Aj tento fenomén je jednou z príčin kultúrnej izolovanosti tohto národa naprieč históriou.

Yiovia si navyše v minulosti vyslúžili zlú povesť. Keďže boli od vždy izolovanou kultúrou aj napriek tomu, že obývajú územie geograficky umiestnené vo vnútrozemí Číny, žiadna z panujúcich cisárskych dynastií si ich nikdy celkom nepodmanila. Na územie Chladných hôr sa v minulosti neodvažovali vkročiť ani dobrodruhovia, a mnohí z tých, čo sa odvážili, sa už nevrátili. Tak bývalo toto miesto na mape veľmi dlho detailne nerozkreslené, jednoducho označené ako Zem Lolov (staršie označenie pre Yiov). Tým, že historicky boli takí odrezaní, ich kultúra, náboženstvo, tradičná medicína či písmo sa vyvíjali unikátne, bez väčších vonkajších vplyvov. Yiovia z Chladných hôr sú aj dnes hrdí napríklad na to, že ich písmo je len jedno z troch originálnych písiem na území dnešnej Číny. Radí sa teda medzi také unikáty, ako je čínske znakové písmo. Ostatné skripty iných etnických menšín sú adaptáciou písiem iných kultúr.

Dnes je táto špecifická kultúra súčasťou Čínskej ľudovej republiky, a teda aj súčasťou snáh vládnucej strany o asimiláciu národnostných menšín v podobe rôznych politických opatrení. Liangshan je oficiálne uznaným autonómnym regiónom etnickej menšiny I. Tak ako iným národnostným menšinám aj Yiom sú poskytnuté rôzne sociálne výhody, ako povolenie väčšieho počtu detí v rodine alebo benefity pri povestných gaokao, náročných záverečných skúškach na strednej škole, ktoré neraz rozhodujú o osude jednotlivca. Počas rozhovorov s ľuďmi z regiónov ma samozrejme zaujímala i otázka ich vzťahu s Hanmi. Väčšina respondentov priznala, že v minulosti medzi sebou dobré vzťahy nemali. No, toto obdobie už označujú za históriu. Väčšina respondentov sa prikláňala k názoru, že súčasná vláda napomáha rozvoju v regióne a zlepšila životné podmienky lokálneho obyvateľstva. Ocenili i to, že zo strany vlády je viditeľná podpora zachovávania a rozvíjania etnického jazyka a písma. To, či tieto názory sú názormi ovplyvnenými politickou propagandou alebo nedostatkom dôvery voči pýtajúcemu sa je otázne.

V posledných rokoch sa v Číne proklamujú rôzne politiky pre ekonomický rozvoj regiónov národnostných menšín. Región Liangshan je práve jeden z nich, nechválne známy ako zaostalý, snáď jeden z najchudobnejších regiónov celej Číny. Je to územie, kde sú aktuálne rôzne sociálne problémy spôsobené nízkym životnou úrovňou a chudobou. Hovorí sa veľa o rozvoji tohto regiónu a finančnej podpore tamojšej ekonomiky. Z osobnej skúsenosti a môjho pozorovania však vidím často opačný efekt tejto politiky. V regióne vládne obrovská miera korupcie a len málo kedy zostanú peniaze na projekty, ktoré by región ozaj posunuli vpred. Hlavné mesto Xichang sa v priebehu pár rokov začalo premieňať na turistickú destináciu lákajúcu na miestnu gastronómiu, nádych pútavej tradičnej kultúry Yiov a krásne jazero Qionghai. Promenády mesta dotvárajú dekorácie v kombinácii čiernej, červenej a žltej farby, ktoré sú typické pre yiskú kultúru. Turistickým lákadlom je práve etnický kolorit. Ten sa paradoxne však pomaly z mesta vytráca, pretože etnické obyvateľstvo je tlačené do ústrania a možnosti potenciálneho priestoru pre podnikanie, ktorý turizmus vytvoril sa chytá hanské obyvateľstvo.

 

Žofia Žigová

Autorka je stážistkou IAS. Momentálne študuje magisterský odbor čínskej filológie na Univerzite Palackého v Olomouci, kde sa venuje výskumu etnickej skupiny Yi.

Foto: osobný archív autorky

Authors

Key Topics

ČínaYiŽigová

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023