Investície a národná bezpečnosť: Ako sa brániť pred bezpečnostnými rizikami čínskych investícií?

Home Publikácie CEIAS Papers sk Investície a národná bezpečnosť: Ako sa brániť pred bezpečnostnými rizikami čínskych investícií?
+

Ekonomická kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 vyvolala obavy o osud európskych firiem, a to najmä tých pôsobiacich v strategických odvetviach ekonomiky. V priebehu apríla 2020 Marghrete Verstager, viceprezidentka Komisie EÚ, varovala pred hrozbou prevzatia európskych spoločností čínskymi investormi. Toto varovanie prišlo v čase, kedy sa EÚ a viaceré členské štáty čoraz intenzívnejšie zaoberajú otázkou ekonomického vplyvu Číny v EÚ, zneužívania ekonomických nástrojov na dosiahnutie čínskych politických záujmov, ako aj otázkou čínskych hybridných hrozieb.

Jedným z nástrojov ochrany pred bezpečnostnými rizikami zahraničných investícií sú tzv. screeningové mechanizmy. Cieľom tohto policy paperu od Mateja Šimalčíka a Lucie Holländer je prispieť k rodiacej sa verejnej diskusii o čínsko-slovenských vzťahoch a bezpečnostných rizikách s nimi spojených. Autori zároveň diskutujú, na ktorých základných princípoch by mal byť slovenských screeningový mechanizmus vystavaný.

Investície a národná ‎bezpečnosť:‎

Ako sa brániť pred bezpečnostnými ‎rizikami čínskych investícií?‎

Zhrnutie a odporúčania

 • Hoci je objem čínskych investícií na Slovenku relatívne nízky, bližšia analýza konkrétnych projektov ukazuje, že často smerujú do strategických odvetví ako informačné a telekomunikačné technológie, bankovníctvo, energetika, či doprava.
 • Veľká časť čínskych investorov pôsobiacich na Slovensku vrátane strategických odvetví je napojená na čínsku vládu a komunistickú stranu.
 • EÚ v posledných rokoch postupne mení svoj postoj voči Číne, ktorá je čoraz viac oprávnene spájaná s bezpečnostnými hrozbami vyplývajúcimi z jej investičných aktivít. Z tohto dôvodu prijala EÚ Nariadenie, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie.
 • Nariadenie však samo o sebe neposkytuje Slovenskej republike dostatočný právny rámec, na základe ktorého by sa Slovensko mohlo efektívne brániť proti vplyvu niektorých zahraničných investícií na bezpečnosť a verejný poriadok. To je možné docieliť len prijatím národného mechanizmu na preverovanie zahraničných investícií (screeningový mechanizmus) zasadeného do rámca európskej právnej úpravy.
 • Screeningový mechanizmus predstavuje efektívny nástroj na odhaľovanie bezpečnostných rizík zahraničných investícií, pričom štátom umožňuje prijať opatrenia na ich minimalizáciu, a to formou stanovenia podmienok pre realizáciu investície alebo jej zakázaním.
 • Slovensko v implementácii screeningového mechanizmu zaostáva za ostatnými partnermi z V4. Vlastný mechanizmus implementovalo už Poľsko aj Maďarsko. Česká vláda schválila návrh zákona o preverovaní priamych zahraničných investícií, ktorý momentálne prerokúva Parlament. Slovensko ešte len začalo prácu na príprave návrhu zákona, pričom zatiaľ nie sú známe podrobnosti rozsahu pokrývaných investičných zámerov.
 • V záujme efektivity musí byť mechanizmus založený na princípe konečného užívateľa výhod, stanoviť čo najnižšiu hranicu, od ktorej investícia podlieha screeningu, pokrývať nielen kúpu podielu v cieľovej spoločnosti, ale aj kúpu majetku, a musí byť vykonávaný nezávislým orgánom či umožniť participáciu verejnosti.
 • Aby nedošlo k zásadnému vplyvu na atraktivitu investičného prostredia na Slovensku, je po vzore amerického CIFIUS mechanizmu vhodné zvážiť vytvorenie white listu krajín, ktoré poskytujú adekvátne bezpečnostné záruky. Investície z týchto krajín by sa automaticky považovali za bezpečné.
 • Zákaz investície môže predstavovať riziko z pohľadu uplatňovania náhrady škody na základe bilaterálnych investičných dohôd. Samotná existencia rizika uplatnenia nárokov investora na náhradu škody by však nemala a priori viesť k odmietnutiu preveriť investíciu.

Authors

 • Matej Šimalčík’s research looks at China’s economic and political presence and ‎influence in Central Europe, elite relations as well as the role of European legal ‎instruments in dealing with China. ‎ He has a background in law (Masaryk University) and international relations (University ‎of Groningen). ‎ Since April 2021, Matej is as a visiting EU China Policy Fellow at Mercator ‎Institute for China Studies (MERICS). He is also a fellow of the Royal Asiatic Society of ‎Great Britain and Ireland and a contributor to the European Think-tank Network on ‎China (ETNC) and MapInfluenCE initiatives.‎ Previously, he was an in-house legal counsel at the Slovak branch of Transparency ‎International, a global anti-corruption watchdog, where he focused on promoting ‎transparency and countering corruption in the judiciary, legal tools for countering ‎corruption (freedom of information laws, whistleblowing, etc.), and strategic litigation ‎in public interest cases. He also practices law in Slovakia, where he focuses mostly on ‎competition, compliance, and administrative litigation.‎

 • Lucia Holländer joined CEIAS as a researcher in 2019. She focuses on the international and political relations of Asian countries. She is currently pursuing a Master's degree in International Relations at the Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia. She also studied law at the University of Vienna. Since 2019, she is a Ph.D. candidate in criminal law at the University of Vienna. As of 2020, she became a research assistant at the Institute for Austrian and European Economic Criminal Law at the Economic University of Vienna.