Investície a národná bezpečnosť: Ako sa brániť pred bezpečnostnými rizikami čínskych investícií?

Home Publikácie Research Papers sk Investície a národná bezpečnosť: Ako sa brániť pred bezpečnostnými rizikami čínskych investícií?
+

Ekonomická kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 vyvolala obavy o osud európskych firiem, a to najmä tých pôsobiacich v strategických odvetviach ekonomiky. V priebehu apríla 2020 Marghrete Verstager, viceprezidentka Komisie EÚ, varovala pred hrozbou prevzatia európskych spoločností čínskymi investormi. Toto varovanie prišlo v čase, kedy sa EÚ a viaceré členské štáty čoraz intenzívnejšie zaoberajú otázkou ekonomického vplyvu Číny v EÚ, zneužívania ekonomických nástrojov na dosiahnutie čínskych politických záujmov, ako aj otázkou čínskych hybridných hrozieb.

Jedným z nástrojov ochrany pred bezpečnostnými rizikami zahraničných investícií sú tzv. screeningové mechanizmy. Cieľom tohto policy paperu od Mateja Šimalčíka a Lucie Holländer je prispieť k rodiacej sa verejnej diskusii o čínsko-slovenských vzťahoch a bezpečnostných rizikách s nimi spojených. Autori zároveň diskutujú, na ktorých základných princípoch by mal byť slovenských screeningový mechanizmus vystavaný.

Investície a národná ‎bezpečnosť:‎

Ako sa brániť pred bezpečnostnými ‎rizikami čínskych investícií?‎

Zhrnutie a odporúčania

 • Hoci je objem čínskych investícií na Slovenku relatívne nízky, bližšia analýza konkrétnych projektov ukazuje, že často smerujú do strategických odvetví ako informačné a telekomunikačné technológie, bankovníctvo, energetika, či doprava.
 • Veľká časť čínskych investorov pôsobiacich na Slovensku vrátane strategických odvetví je napojená na čínsku vládu a komunistickú stranu.
 • EÚ v posledných rokoch postupne mení svoj postoj voči Číne, ktorá je čoraz viac oprávnene spájaná s bezpečnostnými hrozbami vyplývajúcimi z jej investičných aktivít. Z tohto dôvodu prijala EÚ Nariadenie, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie.
 • Nariadenie však samo o sebe neposkytuje Slovenskej republike dostatočný právny rámec, na základe ktorého by sa Slovensko mohlo efektívne brániť proti vplyvu niektorých zahraničných investícií na bezpečnosť a verejný poriadok. To je možné docieliť len prijatím národného mechanizmu na preverovanie zahraničných investícií (screeningový mechanizmus) zasadeného do rámca európskej právnej úpravy.
 • Screeningový mechanizmus predstavuje efektívny nástroj na odhaľovanie bezpečnostných rizík zahraničných investícií, pričom štátom umožňuje prijať opatrenia na ich minimalizáciu, a to formou stanovenia podmienok pre realizáciu investície alebo jej zakázaním.
 • Slovensko v implementácii screeningového mechanizmu zaostáva za ostatnými partnermi z V4. Vlastný mechanizmus implementovalo už Poľsko aj Maďarsko. Česká vláda schválila návrh zákona o preverovaní priamych zahraničných investícií, ktorý momentálne prerokúva Parlament. Slovensko ešte len začalo prácu na príprave návrhu zákona, pričom zatiaľ nie sú známe podrobnosti rozsahu pokrývaných investičných zámerov.
 • V záujme efektivity musí byť mechanizmus založený na princípe konečného užívateľa výhod, stanoviť čo najnižšiu hranicu, od ktorej investícia podlieha screeningu, pokrývať nielen kúpu podielu v cieľovej spoločnosti, ale aj kúpu majetku, a musí byť vykonávaný nezávislým orgánom či umožniť participáciu verejnosti.
 • Aby nedošlo k zásadnému vplyvu na atraktivitu investičného prostredia na Slovensku, je po vzore amerického CIFIUS mechanizmu vhodné zvážiť vytvorenie white listu krajín, ktoré poskytujú adekvátne bezpečnostné záruky. Investície z týchto krajín by sa automaticky považovali za bezpečné.
 • Zákaz investície môže predstavovať riziko z pohľadu uplatňovania náhrady škody na základe bilaterálnych investičných dohôd. Samotná existencia rizika uplatnenia nárokov investora na náhradu škody by však nemala a priori viesť k odmietnutiu preveriť investíciu.

 • Matej Šimalčík

  Matej Šimalčík is Executive Director of CEIAS. In his research, he focuses on Chinese foreign and security policy, strategic culture, territorial conflicts, and relations between China and Europe. He is a member of ChinfluenCE, a regional initative aimed at monitoring China’s economic and political influence in Central Europe, where he acts as national coordinator for Slovakia. Previously he served as a legal counsel to the Slovak branch of Transparency International.

 • Lucia Holländer joined CEIAS as a researcher in 2019. She focuses on the international and political relations of Asian countries. She is currently pursuing a Master's degree in International Relations at the Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia. She also studied law at the University of Vienna. Since 2019, she is a Ph.D. candidate in criminal law at the University of Vienna. As of 2020, she became a research assistant at the Institute for Austrian and European Economic Criminal Law at the Economic University of Vienna.