CEIAS
Čína na Slovensku: Sme pripravení na budúcnosť?

by

May 31, 2018 in CEIAS Papers sk

Čína na Slovensku: Sme pripravení na budúcnosť?

Celý paper si môžete prečítať tu.

Policy paper Richarda Q. Turcsányiho a Mateja Šimalčíka sa zaoberá čínsko-slovenskými vzťahmi a kvalitatívnym spôsobom skúma čínske pôsobenie na Slovensku. Na základe rozhovorov a dotazníkov s dôležitými slovenskými osobnosťami venujúcimi sa Číne, diskusiách na verejných a uzavretých debatách, kvalitatívnej analýzy vybraných textov a analýzy dlhodobejších trendov čínskej zahraničnej politiky a vzťahov so zahraničím paper ponúka hĺbkové súvislosti vzťahov Číny a Slovenska. Na základe hlavných zistení výskumu paper ponúka odporúčania pre slovenskú politiku voči Číne, ako napríklad o potrebe podporovania rozvoja analytických kapacít so znalosťami súčasnej Číny, podporovať racionálnu a inkluzívnu debatu o slovenských záujmoch v Číne, či aktívnom zapájaní sa do tvorby spoločnej politiky EÚ voči Číne.

Zhrnutie

 • Cieľom tohto policy paperu je poskytnúť hlbší pohľad na čínsku prítomnosť na Slovensku. Prvý policy paper projektu ChinfluenCE prezentoval priame zistenia kvantitatívnej mediálnej analýzy. Tento paper sa posúva ďalej a kvalitatívnym spôsobom diskutuje širšie a hlbšie súvislosti vzťahov Číny a Slovenska. Primárnym nástrojom tohto výskumu boli najmä rozhovory a dotazníky s dôležitými slovenskými osobnosťami venujúcimi sa Číne, diskusie na verejných a uzavretých debatách, kvalitatívna analýza vybraných textov a analýza dlhodobejších trendov čínskej zahraničnej politiky a vzťahov so zahraničím.
 • Slovensko je dnes v rozvoji vzťahov s Čínou v postavení “late comer”, čo nie je automaticky zlá správa, keďže susedné štáty toho zase až tak veľa nedosiahli. Slovensku sa naopak otvára možnosť poučiť sa z ich úspechov i neúspechov. Pozitívum je, že na Slovensku až na niekoľko výnimiek neexistuje ucelený pro-čínsky tlak, či už zo strany politických strán, firiem, lobistov, atď.
 • Slovensko je pre Čínu málo dôležité a toto postavenie sa s najväčšou pravdepodobnosťou nezmení. Meniť tento fakt by zároveň ani nemalo byť cieľom slovenskej diplomacie.
 • Najväčším problémom Slovenska je nepripravenosť voči rastu čínskej prítomnosti, ktorá s veľkou pravdepodobnosťou bude pokračovať. Na Slovensku síce Čína nie je takým predmetom vnútropolitických sporov ako v ČR, ale rovnako tak neexistuje konsenzus medzi politickými stranami a jednotlivými ministerstvami. Kým na jednej strane je nutné zamedziť rastu nerealistických očakávaní a snahy o rast interakcie s Čínou “za každú cenu”, na druhej strane je potrebné budovať kapacity schopné tvoriť efektívnu politiku voči Číne. To sa týka okrem iného schopnosti rozlišovať investície a zamedziť nežiadaným efektom. Slovensko by malo rozhodne podporiť snahy o vytvorenie EÚ mechanizmu a zvážiť aj vlastnú iniciatívu.
 • V slovenskej stratégii voči Číne platforma 16+1 slúži na rozvoj ekonomických vzťahov a formát EU+Čína na rozvoj vzťahov politických. Rámec V4+Čína zatiaľ bol skôr marginálny, a to aj z dôvodu neochoty členov V4 preniesť sa cez mentalitu vzájomného súťaženia v budovaní vzťahov s Čínou a snahe prilákať čínske investície do svojich krajín.
 • Situácia okolo čínskych investícii na Slovensku ale aj v širšom regióne sa už takmer desať rokov pohybuje v medziach budúcich očakávaní. S postupom času a praktickej absencii konkrétnych obchodov sa však tieto očakávanie stále viac a viac menia na sklamania, čo je viditeľné najmä v rámci platformy 16+1, menej v rámci Novej hodvábnej cesty.
 • Vstup čínskeho štátneho fondu CITIC do CEFC Europe (hlavný čínsky investor v strednej Európe) ukazuje, že obavy mnohých kritikov varujúcich pred politickou motiváciou čínskych investícií boli opodstatnené, nakoľko CITIC ako štátny podnik z definície koná v záujme čínskej vlády.
 • Čína je často vnímaná spoločne s Ruskom ako symbol útoku proti demokracii. Toto vnímanie je príliš zjednodušené. Kým v špecifických prípadoch sa čínske správanie javí problematicky, vo všeobecnosti a v globále majú Čína a Rusko veľmi odlišné ciele a možnosti ako tieto ciele dosahovať.

Odporúčania

 • Prestať vnímať Čínu ako automatickú hrozbu alebo jednostrannú príležitosť. Čiernobiele vnímanie Číny je prekážkou formovania úspešnej zahraničnej politiky voči Číne.
 • Opustiť vnímanie čínskych investícií ako záchrany pre ekonomický rozvoj krajiny. Doterajšie skúsenosti z okolitých krajín a analýza možných budúcich trendov nepredpokladá, že by sa dlho očakávaný rapídny rast čínskych investícií do žiadaných sektorov mal stať skutočnosťou.
 • Definovať strategické odvetvia priemyslu, v ktorých by zahraničné investície Číny podliehali detailnejšiemu skrutíniu. Ako strategické odvetvie by mali byť definované aj médiá.
 • Podporovať inkluzívnu debatu o slovensko-čínskych vzťahoch. Nevyhnutnou súčasťou toho je aj rozvoj žurnalistiky so zameraním na čínske pôsobenie na Slovensku a v EÚ.
 • Dbať na rozvoj analytických kapacít so znalosťami problematiky súčasnej Číny a jej domácej i zahraničnej politiky, keďže tie sú nevyhnutným predpokladom úspešného nastavenie slovenskej politiky voči Číne.
 • Vytvoriť kapacity na posudzovanie vplyvu čínskych investícií na slovenskú ekonomiku ako aj slovenské bezpečnostné záujmy.
 • Posudzovanie čínskych investícií však nesmie skĺznuť do roviny apriórneho odmietania všetkého čínskeho, ani zvyšovania byrokratickej záťaže pre slovenských podnikateľov.
 • Slovenská politika by pri rozvoji vzťahov s Čínou mala dbať na využívanie všetkých troch multilaterálnych rámcov (16+1, EÚ+Čína, V4+Čína) a nespoliehala sa vo veľkej miere len na Čínou iniciovaný formát 16+1.
 • Aktívne sa zapájať do formulácie spoločnej politiky EÚ voči Číne s cieľom aby reflektovala záujmy malých členských štátov, medzi ktoré patrí aj Slovensko.
 • Podporovať rozvoj formátu V4+Čína, ktorý môže slúžiť ako alternatíva k formátu Čínou preferovaného 16+1, nesmie však byť vnímaný ako alternatíva k vzťahom v rámci EÚ+Čína. Spolupráca v rámci V4 voči Číne môže pomôcť najmä pri konkrétnych otázkach ako napríklad prezentácia obchodných a investičných možností regiónu, spoločná turistická prezentácia, people-to-people výmeny atď.

Celý paper si môžete prečítať tu.

Authors

Key Topics

ChinfluenCEČínainvestícieobchodpolicy paperslovenskozahraničná politika

office@ceias.eu

Murgašova 3131/2
81104 Bratislava
Slovakia

Sign up for our newsletter to receive the latest news and updates from CEIAS.

All rights reserved

CEIAS 2023